Go to Top

Bewind en Mentorschap

 • Algemene info

 • Werkwijze

 • Tarieven

 • Klachten

BEWINDVOERING

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om uw eigen financiën te beheren kan de rechter een bewindvoerder aanwijzen. De bewindvoerder zal uw inkomsten, uitgaven en uw vermogen gaan beheren. Op die manier worden al uw rekeningen tijdig voldaan, wordt uw ‘leefgeld’ naar u overgemaakt en uw vermogen beschermd. Wij kunnen dan door de rechter tot bewindvoerder worden benoemd of de bewindvoerder assisteren bij de uitvoering van zijn taak. Een objectieve buitenstaander als bewindvoerder kan de voorkeur verdienen boven een van de familieleden.

MENTORSCHAP

Een mentor regelt uw verzorging en behartigt uw belangen op medisch terrein als u dat zelf niet kunt. Wij geven er de voorkeur aan dat een familielid tot mentor wordt benoemd. Als er geen familie is, die deze taak op zich wil of kan nemen, kan een van ons ook als mentor worden aangewezen.

CURATELE

In sommige gevallen kan het zijn dat bewindvoering niet voldoende bescherming biedt. Dan is het beter een curatele aan te vragen bij de kantonrechter. De benoeming van een curator wordt gepubliceerd en daardoor wordt iemand onder curatele handelingsonbekwaam. Daarmee wordt onder meer voorkomen dat hij onverantwoorde uitgaven doet. Wij kunnen dan de curator ondersteunen bij de uitvoering van diens werkzaamheden. Een curator behartigt zowel uw financiële belangen als die op het gebied van verzorging en verpleging, en is over de hele linie uw wettelijk vertegenwoordiger.

Wij adviseren en begeleiden u tijdens deze soms langdurige en complexe trajecten.

1

AANMELDING

Cliënten worden vaak naar ons doorverwezen door familieleden of een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

2

INTAKE

Na de aanmelding wordt binnen 7 dagen een gesprek met cliënt ingepland. Dit kan in samenwerking met de doorverwijzer, persoonlijk begeleider en/of de familie. Het gesprek heeft naast kennismaking als doel om inzicht te krijgen in de financiële en/of persoonlijke situatie van de cliënt. Tijdens dit gesprek vragen wij de cliënt zijn situatie uit te leggen; zijn er bijv. problematische schulden en wat is de oorzaak hiervan? In geval van dementie of een andere psychische of lichamelijke beperking zal dit met familieleden of zorgverleners worden besproken.

3

AANVRAAG

Indien alle partijen akkoord gaan, dan geven we tijdens het intakegesprek aan wat de cliënt van de bewindvoerder kan verwachten en worden, voor zover mogelijk in dit stadium, afspraken vastgelegd in een plan van aanpak. Tevens worden de benodigde formulieren ingevuld en ondertekend. Cliënt ontvangt de klachtenregeling, de algemene voorwaarden, het werkproces, en een omschrijving van de taken van een bewindvoerder. Deze informatie staat ook op onze site. Zodra alle documenten getekend retour zijn ontvangen, wordt de aanvraag door ons ingediend bij de Rechtbank. Cliënt ontvangt van de Rechtbank een nota om de griffiekosten te voldoen. Binnen een aantal weken, volgt een oproep voor een mondelinge behandeling van het verzoek tot onderbewindstelling. Zowel wij als de cliënt (met eventueel een begeleider) zijn hierbij aanwezig. In sommige gevallen wordt de mondelinge behandeling overgeslagen. Als de rechter akkoord gaat met de aanvraag voor bewindvoering volgt er na een aantal weken een beschikking en kan worden gestart met de bewindvoering.

4

AANVANG BEWIND

Zodra de beschikking is ontvangen, zal de bewindvoerder de financiële administratie overnemen en alle instellingen aanschrijven en het postadres wijzigen, zo veel mogelijk in overleg met de cliënt. Het overnemen van de financiële administratie houdt in dat er twee rekeningen op naam van de cliënt worden geopend, te weten een beheerrekening en een leefgeldrekening. Zodra wij de pinpas en -code voor de leefgeldrekening hebben ontvangen, wordt een afspraak met cliënt gemaakt om deze te overhandigen. Zodra de inkomsten op de beheerrekening worden ontvangen maken we met de cliënt een afspraak over het vaste bedrag aan leefgeld, wekelijks of maandelijks. Ook beginnen we met het betalen van de vaste lasten. Wij maken een boedelbeschrijving van de bezittingen en schulden van de cliënt die bij de Rechtbank moet worden ingediend. Zonodig proberen we de financiën van de cliënt te saneren door het in kaart brengen van alle inkomsten en vaste lasten en deze vervolgens te verwerken in een begroting. In de begroting wordt bijgehouden welke bedragen binnenkomen aan inkomsten en welke uitgaven er zijn. Het in kaart brengen van alle inkomsten houdt in dat wordt gekeken uit welke bron de cliënt inkomsten ontvangt en of de cliënt eventueel recht heeft op meer inkomsten. Indien nodig/mogelijk worden vervolgens toeslagen aangevraagd waar de cliënt recht op heeft, dit kunnen bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag zijn, maar dit kan ook bijzondere bijstand zijn. Ook de schulden worden in kaart gebracht. Indien mogelijk proberen we betalingsregelingen te treffen. Als de schulden dusdanig hoog zijn dat wij hier geen oplossing voor kunnen creëren melden we de cliënt aan bij de schuldhulpverlening van de Gemeente. De bovenstaande stappen dienen binnen drie maanden gerealiseerd te zijn.

4A

UITVOERING BEWIND

Tijdens het bewind doen wij de betalingen en administratie, wij hebben minimaal eens per twee maanden, maar in de praktijk vaker, contact met de client, in persoon of per telefoon, mail of sms. Periodiek evalueren wij en bespreken wij of deze vervolgens moet leiden tot een aanpassing van de werkwijze.

5

BEREIKBAARHEID VERANTWOORDING KLACHTEN

Ons kantoor is doorgaans bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur. Het kan voorkomen dat wij wegens afspraken buiten de deur minder goed bereikbaar zijn. In deze gevallen kunt u gebruik maken van de mail : info@AlterEgobewind.nl Wij verzoeken de cliënt alle belangrijke post aan ons door te sturen of in te scannen. Post die door ons wordt ontvangen en die belangrijk is voor de cliënt wordt door ons doorgestuurd. Wij streven ernaar om post zo snel mogelijk te behandelen. Wij schrijven alle instanties aan en geven het nieuwe postadres door. Het kan voorkomen dat het nieuwe postadres niet snel wordt verwerkt en toch nog brieven naar het huisadres gestuurd blijven worden. Cliënt kan dan deze post doorsturen aan AlterEgo. Jaarlijks wordt er een rekening en verantwoording ingediend bij de rechtbank. In de rekening en verantwoording wordt een overzicht gemaakt van alle bij- en afschrijvingen van de beheer- en leefgeldrekening van de cliënt. Zo mogelijk kan de cliënt deze rekening en verantwoording tekenen voordat de rekening en verantwoording naar de rechtbank wordt gestuurd Hierdoor hebben zowel de cliënt als de rechtbank een controle op de bij- en afschrijvingen van de beheer- en leefgeldrekening van de cliënt. Het wijzigen of herzien van afspraken gebeurt altijd in overleg met elkaar, afspraken worden nooit éénzijdig gewijzigd. Naast de contactmomenten heeft de cliënt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen wanneer dit nodig wordt geacht, hiervoor is een klachtenregeling aanwezig.

6

BEEINDIGING

Wanneer de cliënt komt te overlijden eindigen alle werkzaamheden als bewindvoerder en stellen wij alle relaties daarvan in kennis. Bij overlijden wordt door de bewindvoerder tot aan het moment van overlijden een rekening en verantwoording opgesteld en ingediend bij de Rechtbank. Ook kunnen er redenen zijn dat wij aan de Rechtbank verzoeken het bewind te beëindigen. Wanneer de samenwerking tussen ons en de cliënt om welke reden dan ook wordt beëindigd en de cliënt overstapt naar een andere bewindvoerder wordt het financiële beheer overgedragen aan de nieuwe bewindvoerder. Tot dat moment wordt door ons een rekening en verantwoording opgesteld en ingediend bij de Rechtbank.

7

SLOTBEPALING

Het werkproces maakt deel uit van de algemene voorwaarden en kan niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke bepaling. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De administratie van de bewindvoerder strekt, behoudens tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door hem voor rekening van rechthebbende in het kader van de bewindvoering verrichte handelingen, betalingen en reserveringen. De bewindvoerder kan in rechte ten bewijze van zijn handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van de door de bewindvoerder getekende uittreksels uit zijn administratie. De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het LOVK ( Landelijk Overleg van Kantonrechters ) en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor heeft recht op een financiële vergoeding. De bedragen hiervoor zijn wettelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd.

Betrokkene betaalt vergoeding

De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene. Kan de betrokkene deze kosten zelf niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

Hoogte vergoeding 2018

De jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding is in 2018

Curator

  1.986

  per jaar

  Bewindvoerder

   1.103,70

   per jaar

   Mentor

    1.103,70

    per jaar

    Wordt een persoon zowel tot bewindvoerder als tot mentor van een persoon benoemd? Dan stelt de kantonrechter zijn beloning vast volgens de beloning van een curator. Zijn er problematische schulden dan gelden hogere tarieven

    De kantonrechter kan door uitzonderlijke omstandigheden de beloning ook op andere manier vaststellen.

    U heeft een klacht

    Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over mij als bewindvoerder of het niet eens bent met mijn handelswijze. Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan en conflicten zijn er om opgelost te worden. Soms kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dan zijn er voor u de volgende mogelijkheden.

    1. U kunt gebruik maken van de klachtenregeling zoals hieronder staat.

    2. U kunt een brief sturen aan de kantonrechter.

    1. Klachtenregeling AlterEgo Bewind en Mentorschap

    Algemene bepalingen

    Artikel 1

    In deze regeling wordt verstaan onder:

    De organisatie: AlterEgo Bewind en Mentorschap. KVK nummer 69448809

    Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en verantwoording aflegt.

    Cliënt: een persoon die bij AlterEgo onder bewind gesteld is.

    Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van AlterEgo.

    Artikel 2

    Cliënten kunnen zich bij indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

    Klachten

    Artikel 3

    1. Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij AlterEgo IJburglaan 570, 1087 BT Amsterdam.

    2. Een klacht wordt binnen 3 dagen na ontvangst in behandeling genomen door de bewindvoerder of diens vervanger. De cliënt ontvangt een ontvangstbevestiging.

    3. De bewindvoerder bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming van het volgende:
    a. De bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.
    b. De bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk direct op.
    c. Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen, de cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
    d. Het onderzoek neemt maximaal 3 weken in beslag.
    e. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een van de bewindvoerders waarmee AlterEgo samenwerkt, zodat de klacht objectief en onpartijdig onderzocht kan worden. De namen van deze bewindvoerders kunt u vinden op de website.
    4. Bij de behandeling van de klacht gaat de bewindvoerder na of de klacht:
    a. In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.
    b. In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe AlterEgo zich heeft verbonden en/of
    c. Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
    5. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventueel verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden.
    1. Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
    2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen 2 weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.

    Geheimhoudingsplicht

    Artikel 6

    Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit Reglement

    Archivering

    Artikel 7

    AlterEgo is verantwoordelijk voor het archiveren van de afgedane klachten; dit zal worden bijgehouden in een klachtendossier. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

    Slotbepalingen

    Artikel 8

    Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling terzake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

    Artikel 9

    Deze regeling treedt inwerking op 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd. Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de website.

    2. Klacht indienen bij de kantonrechter

    Het is ook mogelijk uw klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de kantonrechter. De kantonrechter is degene aan wie een bewindvoerder verantwoording af moet leggen. De kantonrechter zal de klacht onderzoeken en indien nodig een zitting plannen om hoor en wederhoor te plegen bij zowel de cliënt als de bewindvoerder.