Go to Top

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om uw eigen financiën te beheren kan de rechter een bewindvoerder aanwijzen. De bewindvoerder zal uw inkomsten, uitgaven en uw vermogen gaan beheren. Op die manier worden al uw rekeningen tijdig voldaan, wordt uw ‘leefgeld’ naar u overgemaakt en uw vermogen beschermt. AlterEgo Services kan door de rechter tot bewindvoerder worden benoemd of kan de bewindvoerder assisteren bij de uitvoering van zijn taak. Een objectieve buitenstaander als bewindvoerder kan de voorkeur verdienen boven een van de familieleden.

In sommige gevallen kan het zijn dat bewindvoering niet voldoende bescherming biedt. Dan is het beter een ondercuratelestelling aan te vragen bij de kantonrechter. De uitgesproken curatele en de benoeming van een curator wordt gepubliceerd en kan daardoor tegen elke rechthandeling van een onder curatelegestelde worden tegengeworpen. Wij kunnen dan de curator ondersteunen op financieel en juridisch terrein

Een zo geheten mentor behartigt uw belangen op medisch terrein. Wij geven we er de voorkeur aan dat een familielid mentor wordt. Als er geen familie is, die deze taak op zich wil of kan nemen, kan AlterEgo ook als mentor worden aangewezen.

AlterEgo Services adviseert en begeleidt u tijdens deze langdurige en complexe trajecten en beschikt daarnaast over een betrouwbaar en professioneel netwerk dat hierbij kan worden ingeschakeld.