Go to Top

AlterEgo Bewind en Mentorschap

Er is veel landelijke aandacht voor het beschermen van senioren tegen financieel misbruik. Omdat ouderen vaak deels of volledig afhankelijk zijn van anderen, kunnen ze hiervoor kwetsbaar zijn.

Het bestaat in allerlei soorten en maten. Voorbeelden zijn het ontvreemden van geld, sieraden en andere goederen, maar ook pinnen met de bankpas of overboekingen doen. In circa 85% van de gevallen is de pleger een familielid, maar ook mantelzorgers, professionals en vrijwilligers maken zich hier schuldig aan. Geschat wordt dat jaarlijks circa 30.000 senioren hiermee te maken krijgen. In de praktijk zal het aantal veel hoger liggen omdat vaak geen aangifte wordt gedaan. Bovendien komt het steeds vaker voor.

Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vervolg op een eerdere voorlichtingscampagne gestart om senioren veel bewuster te maken van het risico van financieel misbruik. Ook om hun financiële zaken zo te regelen dat dekans op misbruik hierop afneemt.Sinds vorig jaar is een Brede Alliantie tegen financieel misbruik actief, bestaande uit ouderenorganisaties, banken, gemeenten,bewindvoerders, mentoren, notarissen, maatschappelijke organisaties, politie, het Nationaal Registratie Instituut (NRI), het Openbaar Ministerie, Seniorenraden en “Veilig Thuis”.

Naast meer aandacht voor bewustwording worden ook het signaleren en de aanpak van financieel misbruik verbeterd. De staatssecretaris van VWS geeft aan dat mensen zelf ook veel kunnen doen om financieel misbruik te voorkomen. Bijvoorbeeld door in een levenstestament vast te leggen wie je financiën mag beheren als je zelf te ziek wordt of te kwetsbaar om dat te doen. Bankmedewerkers, notarissen, bewindvoerders en andere professionals en vrijwilligers die ouderen bezoeken, kunnen hen op dat soort mogelijkheden wijzen en hen bijstaan om het te regelen. Het is verstandig om zaken tijdig goed vast te leggen en zo als het ware de regie in eigen hand te houden.
Juist ook om complicaties te voorkomen is het in veel gevallen raadzaam om hierbij een onpartijdige en deskundige derde te betrekken. Als gevolmachtigde, zaakwaarnemer, bewindvoerder, mentor of executeur. Dat kan ook onnodige misverstanden, scheve verhoudingen en ruzies binnen de familie voorkomen. En als er desondanks toch onenigheid mocht ontstaan kan de kritiek zich beter richten op een buitenstaander dan op een familielid.

Bovenstaand heeft ertoe geleid dat er landelijk een steeds grotere behoefte bestaat aan professionele bewindvoerders. Om aan die behoefte te voldoen hebben de oprichters van AlterEgo Services besloten een aparte vennootschap op te richten, AlterEgo Bewind en Mentorschap. Deze vennootschap richt zich uitsluitend op bewindvoeringen en mentorschap en heeft vier vennoten. Het kwaliteits bureau Curatele Bewindvoering en Mentorschap van het Landelijk Overleg Kantonrechters heeft AlterEgo Bewind en Mentorschap getoetst en goed bevonden. Ook heeft zij onze naam toegevoegd aan het landelijk register. Het gevolg daarvan is dat AlterEgo Bewind weer voldoende ruimte heeft om nieuwe bewindvoeringen aan te nemen.

Mocht u in uw omgeving de behoefte aan bewindvoering of mentorschap constateren dan zijn wij graag bereid u hierover te adviseren. Aarzel niet hierover contact met ons op te nemen en bekijk de nieuwe website www.alteregobewind.nl